اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fasr-elevator.portal.trade%2Ffa%2Fnews%2F29555%2F%25d8%25af%25d9%2584%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d8%25a2%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25af-%25db%25b4%25db%25b0%25db%25b1%25db%25b2-%25d8%25aa%25d9%2588%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25b4%25d8%25af

اشتراک گذاری