اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fasr-elevator.portal.trade%2Ffa%2Fnews%2F29595%2F%25d9%2586%25d9%2585%25d8%25a7%25d8%25af-%25d8%25b3%25d9%2587-%25d8%25b4%25d8%25b1%25da%25a9%25d8%25aa-%25d8%25a8%25d9%2587-%25d8%25ac%25d9%2585%25d8%25b9-%25d9%2581%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25a8%25d9%2588%25d8%25b1%25d8%25b3%25db%258c-%25d9%2587%25d8%25a7-%25d8%25a7%25d8%25b6%25d8%25a7%25d9%2581%25d9%2587-%25d8%25b4%25d8%25af

اشتراک گذاری