اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fasr-elevator.portal.trade%2Ffa%2Fnews%2F29626%2F%25d8%25af%25d9%2584%25d8%25a7%25d8%25b1-%25db%25b1%25db%25b3-%25d8%25aa%25d9%2588%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2586-%25da%25af%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25b4%25d8%25af-%25d8%25a7%25d9%2581%25d8%25b2%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25b4-%25db%25b6%25db%25b6%25db%25b0%25db%25b0-%25d8%25aa%25d9%2588%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2586%25db%258c-%25d9%2586%25d8%25b1%25d8%25ae-%25d8%25b3%25da%25a9%25d9%2587-%25d8%25b7%25d8%25b1%25d8%25ad-%25d8%25ac%25d8%25af%25db%258c%25d8%25af

اشتراک گذاری