اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fasr-elevator.portal.trade%2Ffa%2Fnews%2F29634%2F%25da%25af%25d8%25a7%25d8%25b2-%25d9%25be%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25b3-%25d8%25ac%25d9%2586%25d9%2588%25d8%25a8%25db%258c-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d8%25b1%25d9%2582%25d8%25a7%25d8%25a8%25d8%25aa-%25d8%25a8%25d8%25a7-%25d8%25b7%25d9%2584%25d8%25a7-%25d9%2588-%25d9%2586%25d9%2581%25d8%25aa

اشتراک گذاری