اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fasr-elevator.portal.trade%2Ffa%2Fnews%2F29654%2F%25d8%25b3%25d8%25af-%25d8%25a2%25d8%25a8-%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2585%25d9%2584%25d9%2588-%25d8%25aa%25d9%2587%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2586

اشتراک گذاری