اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fasr-elevator.portal.trade%2Ffa%2Fnews%2F29747%2F%25d8%25b9%25d9%2584%25db%258c-%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25a8%25d8%25a7-%25d8%25b9%25d8%25b1%25d8%25a8%25d8%25b3%25d8%25aa%25d8%25a7%25d9%2586-%25d9%2586%25d8%25a6%25d9%2588%25d9%2585

اشتراک گذاری