اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fasr-elevator.portal.trade%2Ffa%2Fnews%2F30005%2F%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d8%25b7%25d9%2584%25d8%25a7-%25d8%25af%25d9%2584%25d8%25a7%25d8%25b1

اشتراک گذاری