اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fasr-elevator.portal.trade%2Ffa%2Fnews%2F30098%2F%25da%25af%25d8%25a7%25d8%25b2-%25d9%2586%25d9%2581%25d8%25aa-%25d9%25be%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25b4%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2587

اشتراک گذاری