اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fasr-elevator.portal.trade%2Ffa%2Fnews%2F30125%2F%25d9%2588%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25aa-%25da%25af%25d9%2585%25d8%25b1%25da%25a9-%25d9%2582%25d8%25a7%25da%2586%25d8%25a7%25d9%2582

اشتراک گذاری