اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fasr-elevator.portal.trade%2Ffa%2Fnews%2F30166%2F%25d8%25a7%25d9%2586%25da%25af%25d9%2584%25db%258c%25d8%25b3-%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25b1%25da%25af%25d8%25b1-%25d8%25a8%25d8%25b1%25da%25af%25d8%25b2%25db%258c%25d8%25aa

اشتراک گذاری