اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fasr-elevator.portal.trade%2Ffa%2Fnews%2F30170%2F%25d9%2586%25d9%2581%25d8%25aa%25d8%25a7-%25d9%2585%25d8%25b0%25d8%25a7%25da%25a9%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25aa-%25d9%2586%25d8%25b3%25d8%25a7%25d8%25ac%25db%258c

اشتراک گذاری