اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fasr-elevator.portal.trade%2Ffa%2Fnews%2F30224%2F%25d9%2588%25db%258c%25d8%25aa%25d9%2586%25d8%25a7%25d9%2585-%25d8%25a7%25d9%25be%25da%25a9-%25d8%25a2%25d9%2585%25d8%25b1%25db%258c%25da%25a9%25d8%25a7

اشتراک گذاری