اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fasr-elevator.portal.trade%2Ffa%2Fnews%2F30379%2F%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25ad%25d8%25a7%25d9%2586%25db%258c-%25d8%25a7%25d8%25aa%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25b4-%25d8%25aa%25d8%25ad%25d8%25b1%25db%258c%25d9%2585

اشتراک گذاری