اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fasr-elevator.portal.trade%2Ffa%2Fnews%2F30390%2F%25d8%25a8%25d8%25b1%25d9%2582-%25d8%25b2%25d9%2584%25d8%25b2%25d9%2584%25d9%2587-%25da%25a9%25d8%25b1%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25b4%25d8%25a7%25d9%2587

اشتراک گذاری