اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fasr-elevator.portal.trade%2Ffa%2Fnews%2F30456%2F%25d8%25a7%25d9%2588%25d9%25be%25da%25a9-%25d9%2586%25d9%2581%25d8%25aa-%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25b1

اشتراک گذاری