اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fasr-elevator.portal.trade%2Ffa%2Fnews%2F30861%2F%25d8%25a7%25d9%2581%25d8%25aa-%25d8%25b4%25d8%25a7%25d8%25ae%25d8%25b5-%25d9%2581%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25a8%25d9%2588%25d8%25b1%25d8%25b3

اشتراک گذاری