اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fasr-elevator.portal.trade%2Ffa%2Fnews%2F31250%2F%25d8%25a8%25d9%2588%25d8%25b1%25d8%25b3-%25d8%25aa%25d9%2587%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d8%25b1%25d8%25aa%25d8%25a8%25d9%2587-%25d9%2586%25d8%25ae%25d8%25b3%25d8%25aa-%25d8%25ac%25d9%2587%25d8%25a7%25d9%2586

اشتراک گذاری