اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fasr-elevator.portal.trade%2Ffa%2Fnews%2F31327%2F%25d8%25a8%25d9%2588%25d8%25b1%25d8%25b3-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d8%25b3%25d8%25a7%25d9%2584-%25db%25b2%25db%25b0%25db%25b1%25db%25b7

اشتراک گذاری