اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fasr-elevator.portal.trade%2Ffa%2Fnews%2F31996%2F%25d8%25b1%25d8%25b4%25d8%25af-%25db%25b8%25db%25b0%25d8%25af%25d8%25b1%25d8%25b5%25d8%25af%25db%258c-%25d9%2585%25d9%2586%25d8%25a7%25d8%25a8%25d8%25b9-%25d8%25a8%25d8%25a7%25d9%2586%25da%25a9-%25d9%2582%25d8%25b1%25d8%25b6-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25ad%25d8%25b3%25d9%2586%25d9%2587-%25d9%2585%25d9%2587%25d8%25b1-%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2586

اشتراک گذاری