اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fbahonar.masjed.ir%2Ffa%2Fnews%2F10057%2F%25d9%2587%25d9%2585%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25b4-%25d8%25b3%25d8%25aa%25d8%25a7%25d8%25b1%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25ac%25d8%25a7%25d9%2588%25db%258c%25d8%25af

اشتراک گذاری