اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fbahonar.masjed.ir%2Ffa%2Fnews%2F13861%2F%25d8%25aa%25d8%25ad%25d9%2588%25db%258c%25d9%2584-%25d8%25ad%25da%25a9%25d9%2585-%25d8%25a7%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2585%25d8%25aa-%25d8%25a7%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2585-%25d8%25ac%25d9%2585%25d8%25a7%25d8%25b9%25d8%25aa-%25d9%2585%25d8%25b3%25d8%25ac%25d8%25af-%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25a8-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25ad%25d9%2588%25d8%25a7%25d8%25a6%25d8%25ac-%25d8%25b9

اشتراک گذاری