اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fbahonar.masjed.ir%2Ffa%2Fnews%2F14002%2F%25d8%25b9%25d8%25b2%25db%258c%25d9%2585%25d8%25aa-%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25a7%25d9%2586-%25d9%2586%25d9%2588%25d8%25b1-%25d9%2587%25d8%25b1%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2587-%25d8%25a7%25d8%25b2-%25d9%2585%25d8%25b3%25d8%25ac%25d8%25af%25d8%25a7%25d9%2585%25db%258c%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2584%25d9%2585%25d9%2588%25d9%2585%25d9%2586%25db%258c%25d9%2586-%25d8%25b9-%25d9%2584%25d9%2588%25d8%25a7%25d8%25b3%25d8%25a7%25d9%2586

اشتراک گذاری