اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fbahonar.masjed.ir%2Ffa%2Fnews%2F14737%2F%25d8%25aa%25d9%2582%25d8%25af%25db%258c%25d8%25b1-%25d8%25a7%25d8%25b2-%25d9%2585%25d8%25b3%25d8%25ac%25d8%25af-%25db%258c%25d8%25a7%25d9%2588%25d8%25b1-%25d9%2586%25d9%2585%25d9%2588%25d9%2586%25d9%2587-%25d9%2586%25d8%25a7%25d8%25ad%25db%258c%25d9%2587

اشتراک گذاری