اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fbahonar.masjed.ir%2Ffa%2Fnews%2F14891%2F%25d8%25a8%25d8%25b1%25d8%25b1%25d8%25b3%25db%258c-%25d9%2585%25d8%25b4%25da%25a9%25d9%2584%25d8%25a7%25d8%25aa-%25d9%2585%25d8%25b3%25d8%25ac%25d8%25af-%25d8%25ac%25d8%25a7%25d9%2585%25d8%25b9-%25d8%25ad%25d8%25b5%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d8%25a8%25d9%2588%25d8%25b9%25d9%2584%25db%258c

اشتراک گذاری