اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fbahonar.masjed.ir%2Ffa%2Fnews%2F16623%2F%25d8%25a8%25d8%25b1%25da%25af%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25b1%25db%258c-%25d8%25ac%25d9%2584%25d8%25b3%25d9%2587-%25d8%25af%25d8%25b1%25d8%25b3-%25d8%25a7%25d8%25ae%25d9%2584%25d8%25a7%25d9%2582-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d9%2585%25d8%25b3%25d8%25ac%25d8%25af%25d9%2582%25d8%25a7%25d8%25a6%25d9%2585-%25d8%25b9%25d8%25ac

اشتراک گذاری