اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fbahonar.masjed.ir%2Ffa%2Fnews%2F17635%2F%25d9%2585%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25b3%25d9%2585-%25d8%25ac%25d8%25b4%25d9%2586-17-%25d8%25b1%25d8%25a8%25db%258c%25d8%25b9-%25d8%25af%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2585-%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25af%25d9%2587-%25d8%25b9%25d9%2584%25db%258c-%25d8%25a7%25da%25a9%25d8%25a8%25d8%25b1-%25d8%25b9-%25da%2586%25db%258c%25d8%25b0%25d8%25b1

اشتراک گذاری