اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fbahonar.masjed.ir%2Ffa%2Fnews%2F18530%2F%25d8%25b4%25d8%25a8-22-%25d8%25a8%25d9%2587%25d9%2585%25d9%2586-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d9%2585%25d8%25b3%25d8%25ac%25d8%25af-%25d8%25ab%25d8%25a7%25d8%25b1%25d9%2584%25d9%2584%25d9%2587-%25d8%25b9-%25d9%2584%25d9%2588%25d8%25a7%25d8%25b3%25d8%25a7%25d9%2586

اشتراک گذاری