اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fbahonar.masjed.ir%2Ffa%2Fnews%2F20425%2F%25d9%2585%25d8%25b3%25d8%25ac%25d8%25af-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25b2%25d9%2587%25d8%25b1%25d8%25a7-%25d8%25b3-%25d8%25ba%25d8%25b1%25d9%2582-%25d8%25af%25d8%25b1%25d8%25ac%25d8%25b4%25d9%2586-%25d9%2588%25d8%25b3%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b1

اشتراک گذاری