اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fbahonar.masjed.ir%2Ffa%2Fnews%2F23396%2F%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b2%25d8%25af%25db%258c%25d8%25af-%25d8%25a7%25d8%25b2-%25d8%25ad%25d8%25b3%25db%258c%25d9%2586%25db%258c%25d9%2587-%25d8%25b1%25d8%25b3%25d8%25aa%25d9%2585-%25d8%25a2%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25af

اشتراک گذاری