اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fbahonar.masjed.ir%2Ffa%2Fnews%2F23918%2F%25d8%25af%25d9%2587%25d9%2587-%25d8%25b3%25d9%2588%25d9%2585-%25d8%25b5%25d9%2581%25d8%25b1-%25d8%25af%25d8%25b1%25d9%2585%25d8%25b3%25d8%25ac%25d8%25af%25d9%2585%25d9%2581%25d8%25aa%25d8%25ae%25d8%25b1

اشتراک گذاری