اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fbahonar.masjed.ir%2Ffa%2Fnews%2F24605%2F%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b2%25d8%25af%25db%258c%25d8%25af-%25d8%25a7%25d8%25b2-%25d9%2585%25d8%25b3%25d8%25ac%25d8%25af-%25d9%2585%25d9%2588%25d9%2582%25d8%25aa-%25d8%25b3%25db%258c%25d8%25af%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25b4%25d9%2587%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25a1-%25d8%25b9

اشتراک گذاری