اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fbahonar.masjed.ir%2Ffa%2Fnews%2F9245%2F%25d8%25aa%25d8%25b4%25da%25a9%25db%258c%25d9%2584-%25d9%25be%25d8%25b1%25d9%2588%25d9%2586%25d8%25af%25d9%2587-%25d8%25ae%25d8%25af%25d8%25a7%25d9%2585

اشتراک گذاری