اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fbahramansaffron.portal.trade%2Ffa%2Fnews%2F30203%2F%25d8%25b9%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2582-%25d9%2586%25d9%2581%25d8%25aa-%25da%25a9%25d8%25b1%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25b4%25d8%25a7%25d9%2587

اشتراک گذاری