اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fbahramansaffron.portal.trade%2Ffa%2Fnews%2F32009%2F%25d9%2586%25d9%2585%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25b4%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2587-%25d8%25b5%25d9%2586%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25b9-%25d8%25ba%25d8%25b0%25d8%25a7%25db%258c%25db%258c-%25d8%25a7%25d9%2588%25da%25a9%25d8%25b1%25d8%25a7%25db%258c%25d9%2586-WorldFood-Ukraine

اشتراک گذاری