اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fbanovan.sbportal.ir%2Ffa%2Fnews%2F6577%2F%25d8%25ad%25d8%25b6%25d9%2588%25d8%25b1-%25da%25af%25d8%25b3%25d8%25aa%25d8%25b1%25d8%25af%25d9%2587-%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2587%25d9%25be%25db%258c%25d9%2585%25d8%25a7%25db%258c%25db%258c-%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b2-%25d9%2582%25d8%25af%25d8%25b3-%25d8%25ae%25d9%2588%25d8%25a7%25d9%2587%25db%258c%25d9%2585-%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b4%25d8%25aa

اشتراک گذاری