اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fbasij.mcls.gov.ir%2Ffa%2Fnews%2F240446%2F%25d8%25b3%25d8%25a7%25d9%2584%25da%25af%25d8%25b1%25d8%25af-%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25aa%25d8%25ad%25d8%25a7%25d9%2584-%25d8%25ad%25d8%25b6%25d8%25b1%25d8%25aa-%25d8%25a7%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2585-%25d8%25ae%25d9%2585%25db%258c%25d9%2586%25db%258c-%25d8%25b1%25d9%2587

اشتراک گذاری