اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fbasij.mcls.gov.ir%2Ffa%2Fnews%2F70895%2F%25d8%25aa%25d8%25b3%25d9%2587%25db%258c%25d9%2584%25d8%25a7%25d8%25aa-%25d9%2588%25db%258c%25da%2598%25d9%2587-%25d8%25b1%25d8%25ac%25d8%25a7-%25d8%25a8%25d9%2587-%25d8%25a8%25d8%25b3%25db%258c%25d8%25ac%25db%258c%25d8%25a7%25d9%2586

اشتراک گذاری