اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fbasij.sbportal.ir%2Ffa%2Fnews%2F14517%2F%25d8%25a7%25d8%25b3%25d8%25aa%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d9%2588%25d8%25b6%25d8%25b9%25db%258c%25d8%25aa-%25d8%25ae%25d8%25b7%25d8%25b1%25d9%2586%25d8%25a7%25da%25a9-%25d8%25b4%25db%258c%25d9%2588%25d8%25b9-%25da%25a9%25d8%25b1%25d9%2588%25d9%2586%25d8%25a7-%25d9%2582%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25af

اشتراک گذاری