اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fbasij.szogpc.com%2Ffa%2Fnews%2F1983%2F%25d8%25ba%25db%258c%25d8%25a8%25d8%25aa-%25d9%2585%25d9%2585%25d9%2586%25d9%2588%25d8%25b9-%25d8%25a8%25d8%25a8%25db%258c%25d9%2586%25db%258c%25d8%25af

اشتراک گذاری