اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fbasij.szogpc.com%2Ffa%2Fnews%2F2051%2F%25d8%25aa%25d8%25ac%25d8%25af%25db%258c%25d8%25af-%25d9%2585%25db%258c%25d8%25ab%25d8%25a7%25d9%2582-%25d8%25a8%25d8%25a7-%25d8%25b4%25d9%2587%25d8%25af%25d8%25a7

اشتراک گذاری