اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fbasij.szogpc.com%2Ffa%2Fnews%2F474%2F%25d9%2587%25d9%2581%25d8%25aa%25d9%2587-%25d8%25af%25d9%2581%25d8%25a7%25d8%25b9-%25d9%2585%25d9%2582%25d8%25af%25d8%25b3-1393-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d9%25be%25d8%25a7%25db%258c%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2587-%25d9%2585%25d9%2582%25d8%25a7%25d9%2588%25d9%2585%25d8%25aa-%25d9%2585%25d9%2586%25d8%25b7%25d9%2582%25d9%2587-%25d8%25a2%25d8%25ba%25d8%25a7%25d8%25b1

اشتراک گذاری