اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fbehboud.portal.trade%2Ffa%2Fnews%2F29821%2F%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25b1%25da%2598%25db%258c-%25d9%2582%25d8%25b7%25d8%25b1-%25d9%2586%25d9%2581%25d8%25aa

اشتراک گذاری