اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fbimeh.mcls.gov.ir%2Ffa%2Fnews%2F49406%2F%25d8%25a8%25db%258c-%25da%25af%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d9%2586%25d8%25ae%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25af-%25d9%2585%25d9%2582%25d8%25b1%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25aa-%25d8%25a8%25db%258c%25d9%2585%25d9%2587-%25d8%25a7%25db%258c-%25d9%2585%25d8%25b1%25d8%25a8%25d9%2588%25d8%25b7-%25d8%25a8%25d9%2587-%25d9%2586%25d9%2582%25d9%2584-%25d9%2588%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25aa%25d9%2582%25d8%25a7%25d9%2584-%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25b1%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2587-%25d9%2587%25d8%25a7

اشتراک گذاری