اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fdhod.pmo.ir%2Ffa%2Fnews%2F56236%2F%25d9%2581%25db%258c%25d9%2584%25d9%2585-%25da%25a9%25d8%25a7%25d9%2585%25d9%2584-%25da%25af%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2585%25db%258c%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b4%25d8%25aa-%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b2-%25d8%25ac%25d9%2587%25d8%25a7%25d9%2586%25db%258c-%25d8%25af%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25a7%25d9%2586%25d9%2588%25d8%25b1%25d8%25af%25db%258c-1400

اشتراک گذاری