اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Feakh.mcls.gov.ir%2Ffa%2Fnews%2F151510%2F%25d8%25a2%25d8%25ba%25d8%25a7%25d8%25b2-%25d8%25a7%25d8%25ac%25d8%25b1%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25b7%25d8%25b1%25d8%25ad-%25d8%25a2%25d9%2585%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25b4-14-%25d8%25a7%25d8%25aa%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b9-%25d8%25a7%25d9%2581%25d8%25ba%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25b3%25d8%25aa%25d8%25a7%25d9%2586%25db%258c-%25d8%25a7%25d8%25b2-7-%25d8%25ae%25d8%25b1%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25af

اشتراک گذاری