اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Feconomic.mcls.gov.ir%2Ffa%2Fnews%2F107288%2F%25da%25a9%25d9%2586%25d9%2581%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25b3-%25d9%2585%25d9%2584%25db%258c-%25d9%25be%25db%258c%25d8%25b4%25da%25af%25db%258c%25d8%25b1%25db%258c-%25d8%25a7%25d8%25b2-%25d8%25a2%25d8%25b3%25db%258c%25d8%25a8-%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25a7%25d8%25ac%25d8%25aa%25d9%2585%25d8%25a7%25d8%25b9%25db%258c-%25da%2586%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25b4-%25d9%2587%25d8%25a7-%25d9%2588-%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2587%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25b1%25d9%2587%25d8%25a7

اشتراک گذاری