اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Feconomic.mcls.gov.ir%2Ffa%2Fnews%2F117472%2F%25d9%2587%25d9%2585%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25b4-%25d9%2587%25d9%2581%25d8%25aa%25d8%25a7%25d8%25af%25d8%25b3%25d8%25a7%25d9%2584-%25d8%25a8%25d8%25b1%25d9%2586%25d8%25a7%25d9%2585%25d9%2587-%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25b2%25db%258c-%25d8%25aa%25d9%2588%25d8%25b3%25d8%25b9%25d9%2587

اشتراک گذاری