اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Femergencycenter.kums.ac.ir%2Ffa%2Fnews%2F27106%2F%25d8%25b5%25d8%25b9%25d9%2588%25d8%25af-%25d8%25a8%25d9%2587-%25d9%2582%25d9%2584%25d9%2587-%25db%258c-4811-%25d9%2585%25d8%25aa%25d8%25b1%25db%258c-%25d8%25b3%25d8%25a8%25d9%2584%25d8%25a7%25d9%2586

اشتراک گذاری