اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Ffarabi.farhang.gov.ir%2Ffa%2Fnews%2F601317%2F%25da%25af%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25b4-%25d9%2585%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25b3%25d9%2585-%25d9%25be%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25a7%25d9%2586%25db%258c-%25d9%25be%25d9%2586%25d8%25ac%25d9%2585%25db%258c%25d9%2586-%25d8%25a7%25d9%2584%25d9%2585%25d9%25be%25db%258c%25d8%25a7%25d8%25af-%25d9%2581%25db%258c%25d9%2584%25d9%2585%25d8%25b3%25d8%25a7%25d8%25b2%25db%258c-%25d9%2586%25d9%2588%25d8%25ac%25d9%2588%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2586

اشتراک گذاری