اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Ffarabi.farhang.gov.ir%2Ffa%2Fnews%2F606602%2F%25d9%2586%25d9%2585%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25b4-%25da%2586%25d9%2587%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d8%25a7%25d8%25ab%25d8%25b1-%25d8%25a7%25d8%25a8%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2587%25db%258c%25d9%2585-%25d9%2585%25d8%25ae%25d8%25aa%25d8%25a7%25d8%25b1%25db%258c-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d9%2581%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25b3%25d9%2587

اشتراک گذاری